Loading...

อุดรธานีรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งเป้า ปี 65  อุดรธานีปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งคนทั้งสัตว์

0

จ.อุดรธานี จัดโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งเป้า ปี 2565  อุดรธานีปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งคนทั้งสัตว์


     ที่ ศูนย์กีฬาและนันทนาการชุมชนเก่าน้อย เทศบาล ต.หนองบัว นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562โดยมี นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี ส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชน ร่วมงาน

Loading...

     นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา  ปศุสัตว์ จ.อุดรธานี กล่าวว่า ในปีนี้ ประเทศไทยกำหนดให้มีการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลา 4 เดือน เพื่อ สร้างภูมิคุ้มกันในสัตว์แบบฝูง ซึ่ง จ.อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” เป็นการคิกออฟ การรณรงค์ของจังหวัด เพื่อสร้างจ.อุดรธานี ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามหลักเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ตั้งเป้าปี 2562 จ.อุดรธานี ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งคนทั้งสัตว์ 

     โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การอบรมให้ความรู้แก่อสม. และประชาชน ซึ่งวันนี้ได้ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รวม 61 ตัว พร้อมกันนี้ ยังได้จัดอาสาสมัครปศุสัตว์เดินเท้าเข้าไปบริการฉีดวัคซีนในชุมชนด้วย

            นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ต.หนองบัว กล่าวว่า เทศบาล ต.หนองบัว มีจำนวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมด 5320 ตัว แยกเป็น สุนัข 4,300 ตัว แมว 1,020 ตัว  วันนี้เทศบาล ต.หนองบัวร่วมบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการด้วย

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อุดรธานีรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งเป้า ปี 65  อุดรธานีปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งคนทั้งสัตว์

Powered by Or Aon