Loading...

สมาคมกีฬาแห่ง จ.อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งแรก หลังแต่งตั้งใหม่

0

สมาคมกีฬาแห่ง จ.อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งแรก หลังแต่งตั้งใหม่ พร้อมอบหมายภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสมาคม


     ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่ง จ.อุดรธานี เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2562 เป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมคนใหม่ โดยก่อนประชุม ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุน นักบาสเกตบอลเยาวชน จ.อุดรธานี ที่สร้างผลงานคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาปราบฮ่อคัพ อบจ.หนองคาย

     ดร.ธนดรฯ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ได้มีการแบ่งภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่าย เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ จะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย การวางแผนจึงเป็นกระบวนการกำหนดทิศทาง มุ่งสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานีอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของนักกีฬา บุคลากรทางการกีฬาในจังหวัดให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น พัฒนานักกีฬาให้สามารถเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ
     รวมทั้ง ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาในพื้นที่ให้เติบโตเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศโดยเฉพาะการเป็นเมืองกีฬา หรือ Sport City และเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในอนาคตจะมีการขอใช้สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตอุดรธานี ทำศูนย์ Sport City และขอให้ชมรมกีฬาต่างๆมาขอขึ้นทะเบียน ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การกีฬา พ.ศ.2558 เพื่อทางคณะกรรมการจะได้พิจารณาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือต่อไป

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สมาคมกีฬาแห่ง จ.อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งแรก หลังแต่งตั้งใหม่

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.