Loading...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงานคืนสู่เหย้า ราตรีเขียวเหลือง เกียรติยศ ความภาคภูมิใจ เราชาวภัฎอุดรธานี ครบรอบ 95 ปี

0

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงานคืนสู่เหย้า ราตรีเขียวเหลือง เกียรติยศ ความภาคภูมิใจ เราชาวภัฎอุดรธานี ครบรอบ 95 ปี

Loading...


     ก้าวเข้าสู่ปีที่ 95 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏุดรธานี จากเดิมคือโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิธ ที่ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า คนของพระราชา ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ และพระราชทานลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน จนกระทั่งได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2547 เป็นต้นมารวม 95 ปี ดังนั้นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจึงได้จัดงานคืนสู่เหย้า ราตรีเขียวเหลือง เกียรติยศ ความภาคภูมิใจเราชาวภัฎอุดรธานี เพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และอดีตคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว

     ทั้งนี้เพื่อหารายได้สนับสนุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่ศิษย์ปัจจุบันในการยกย่องศิษย์เก่าที่มีความมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จให้สมกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยดังคำกล่าวที่ว่า จิตอาสาและพัฒนาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ทางวิชาการและให้บริการวิชาการแก่สังคม

     สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงวิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน การแสดงร้องเพลงประสานเสียง เพลงมารซ์มหาวิทยาลัยจากคณะศิษย์ปัจจุบัน 5 คณะ การแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้อาวุโส การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุน การจับสลากมอบของรางวัล และการแสดงคอนเสริต์จากวงสุนทราภรณ์ ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานเป็นอย่างมาก

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงานคืนสู่เหย้า ราตรีเขียวเหลือง เกียรติยศ ความภาคภูมิใจ เราชาวภัฎอุดรธานี ครบรอบ 95 ปี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.