Loading...

ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อุดรธานีจัดโครงการสนับสนุนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ในกิจกรรม”ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน”

0

ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อุดรธานีจัดโครงการสนับสนุนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ในกิจกรรม”ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน”


     ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.อุดรธานี ที่1 นายสันทัด สุจริต อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ในกิจกรรม”ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้เข้ารับการอบรม ครูฝึก วิทยากร และผู้มีเกียรติร่วมในพิธี

Loading...

     นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อุดรธานีกล่าวว่า จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบต่อครอบครัว มากขึ้น เนื่องจากพ่อแม่ ผู้ปกครองต้องทุ่มเวลาให้กับการทำงานหารายได้ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัว อาจจะขาดความอบอุ่น หรือขาดการเอาใจใส่ดูแลกัน ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการกระทำความผิดหรือถูกชักจูงให้กระทำความผิดได้ด้วยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

     ดังนั้นการจะแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนไม่ให้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการบำบัด ฟื้นฟูที่ครอบคลุมปัญหาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ บุคลิกภาพ กระบวนการคิด ทักษะการแก้ไขปัญหาทักษะทางสังคม และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อุดรธานี จึงร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.หนองคาย ,เลย,หนองบัวลำภูและ บึงกาฬ จัดโครงการนี้ขึ้นในรูปแบบของค่ายกิจกรรม 8 วัน 7 คืน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนจากศาลเยาวชนและครอบครัวทั้ง 5 จังหวัดรวมทั้งสิ้น 39 คน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อุดรธานีจัดโครงการสนับสนุนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ในกิจกรรม”ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน”

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.