Loading...

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เลือกตั้งกรรมการ สมัยที่ 18 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

0

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เลือกตั้งกรรมการ สมัยที่ 18 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561


นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี ในนามประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการหอการค้า เป็นสักขีพยานและประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการหอการค้าฯ สมัยที่ 18 ตามข้อบังคับของหอการค้า จ.อุดรธานี กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีการบัญชีของหอการค้าฯ และด้วยคณะกรรมการ สมัยที่ 17 ได้สิ้นสุดการบริหารงานลง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) จึงกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการ สมัยที่ 18 ขึ้น โดยมี สมาชิกสามัญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 960 คน มาลงคะแนน152 คน และมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการหอการค้า สมัยที่ 18 ปีบริหาร 2562-2563 จำนวน 39 คน ดังนี้ 1.นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย 2.นายวีระพงษ์ ไชยเอีย 3.นายขวัญชัย อรุณยะเดช 4.นางไอลดา สุขบัญชา 5.นางศมน ชคัตธาดากุล 6.นายโสภณ พนาสวัสดิ์วงศ์ 7.นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง 8.นายสรายุทธ์ คงประสานกาล 9.นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ 10.นายสุวัฒน์ วิไลงาม 11.นายอัครวัฒน์ ปุณณะนิธินนทน์ 12.นางดวงนภา มกรานุรักษ์ 13.นายสัญญพงศ์ ต่อสหะกุลเจริญ

14.นางสาวปิยธิดา ชัชวาลย์ 15.นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล 16.นายทนงศักดิ์ โตวัน 17.นายพิสิษฎ์ พิพัฒน์วิไลกุล 18.นางสาวเกศสุดา พัฒนเพ็ญ 19.นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ 20.นายสิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล 21.นางอรัญญา อุดมลาภ 22.นายเปรม ภักดีประยูรวงศ์ 23.นายปิติ ธรณนิธิกุล 24.ว่าที่ ร.ท.อิสเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี 25.นายเทพฤทธิ์ สินศุภเศวต 26.นายภาคภูมิ จูมพรักษ์ 27.นายจตุรงค์ ธนะปุระ 28.มว.ต.หญิง รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ 29.นายอำนาจ พินิจการวัฒน์กุล 30.พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ 31.นายพีระภัทร์ เลิศโกเมนกุล 32.นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล 33.นายพีรพัฒน์ ตั้งสืบกุล 34.นายชัย ดำรงชัยวิบูลกุล 35.นายภานุพงษ์ โล่ห์สีทอง 36.นายมงคล ขุนอ่อน 37.นายวีระ วัฒนธีรวุฒิ 38.นายทรงศักดิ์ ต.ศรีวงษ์ และ39.นายสรโชติ ตั้งโชติสกุล

Loading...Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เลือกตั้งกรรมการ สมัยที่ 18 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.