Loading...

จ.อุดรธานี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน

0

จ.อุดรธานี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ขับเคลื่อนจิตอาสาตามแนวทางประชารัฐต่อความมั่นคงของประเทศชาติ


     นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการสร้างเครือข่ายความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงการสร้างความปรองดองตามแนวทางประชารัฐต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ประจำปี 2562 จ.อุดรธานี รุ่นที่ 4 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมมาจาก อ.บ้านผือ น้ำโสม และวังสามหมอ รวม 326 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานฯ ได้เข้าใจบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และมีความรู้ สามารถเป็นผู้ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเป็นแกนนำในพื้นที่ในการปกป้องและส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดยวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดอุดรธานี มาให้ความรู้ เรื่อง “ความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และอุดมการณ์ประชาธิปไตย ตามแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อสำนึกรักสามัคคีสร้างความปรองดอง

     จ.อุดรธานี มีกลุ่มเป้าหมายดำเนินการ 1,902 คน แบ่งการอบรมเป็น 6 รุ่นๆละ 2 วัน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน “ร่วมกันคิด” เพื่อระดมสมองในการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ และ “ร่วมกันทำ” เพื่อสร้างสังคมปรองดอง มีความเข้าใจ ซึ่งกันและกัน

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จ.อุดรธานี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.