Loading...

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทพวน จัดงาน 27 ปี เฉลิมฉลองการเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม

0

จ.อุดรธานี ร่วมกับ อ.หนองหาน เทศบาล ต.บ้านเชียง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทพวน จัดงาน 27 ปี เฉลิมฉลองการเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม


     ที่ลานบึงนาคำ ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี ให้การต้อนรับ นายประดิษฐ์ โปซิว ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมนำชมขบวนแห่วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีชาวไทพวนบ้านเชียง ซึ่งยกอารยธรรม 5000 ปีมาไว้ในขบวน บอกเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวกับคนบ้านเชียง การใช้ชีวิต พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จหลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีในจากนั้น เป็นการเปิดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2562มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านรำไทพวนบ้านเชียง การแสดงแสง สี เสียง ชุดย้อนรอบวิถีชีวิตไทพวนบ้านเชียง

Loading...     ว่าที่ร้อยตรีรักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอหนองหาน กล่าวว่า เมื่อปี 2535 องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนให้บ้านเชียง เป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่ 359 ปีนี้เป็นปีที่ 27 ของการเฉลิมฉลองการเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม จ.อุดรธานี จึงร่วมกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน กำหนดจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียงระหว่างวันที่ 7-10ก.พ.2562 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาล ต.บ้านเชียงและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน เพื่อให้ประชาชนได้เห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม สร้างความภาคภูมิใจและมีจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์ แหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมบ้านเชียงให้คงอยู่ตลอดไปตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย     สำหรับรูปแบบของกิจกรรมปีนี้ เน้นให้เป็นงานที่แสดงออกถึงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน มีการแสดง การประกวดแข่งขันด้านวัฒนธรรมต่างๆ การแสดงวิถีชีวิตบ้านไทพวนบ้านเชียง ตลอด 3 วันของการจัดงานและการจัดสัมมนาทางวิชาการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทพวน จัดงาน 27 ปี เฉลิมฉลองการเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.