Loading...

โครงการการจัดการอาชีวศึกษาบนความท้าทายสู่โลกอาชีพแห่งอนาคต

0

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดโครงการการจัดการอาชีวศึกษาบนความท้าทายสู่โลกอาชีพแห่งอนาคต ภายใต้โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2562


 นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาบนความท้าทายสู่โลกอาชีพแห่งอนาคต ภายใต้โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2562 โดยมีผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) เข้าร่วมประชุม

Loading...


 นายนิรุตต์ บุตรแสนลี ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ที่มีความจำเป็นต่อการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ในทุกมิติ รวมถึงจัดหลักสูตรในการพัฒนาฝีมือ ความเชี่ยวชาญแก่ผู้เรียน ยกระดับจัดการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากลหลายสาขา โดยเปิดสาขาใหม่ที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันอย่างหลากหลาย เช่น สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์,สาขาธุรกิจการบิน ,สาขาการประชุมและจัดนิทรรศการ ,สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ
 สำหรับโครงการนี้เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบรูปแบบ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการอาชีวศึกษา บนความท้าทายสู่โลกอาชีพแห่งอนาคต และให้ครูที่ปรึกษาได้พบปะ ผู้ปกครอง แลกเปลี่ยนแนวคิดในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนา จ.อุดรธานี สู่การเป็นศูนย์กลาง ,การสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพในอนาคต และการนำเสนอผลงานต่างๆ

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

โครงการการจัดการอาชีวศึกษาบนความท้าทายสู่โลกอาชีพแห่งอนาคต

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.