Loading...

ชุมชนพาสุขมั่นคง ร่วมสกัดกั้น เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

0

ชุมชนพาสุขมั่นคง สร้างความตระหนักรู้บูรณาการความร่วมมือคนในชุมชน สกัดกั้น เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน


    ศาลาประชาคมชุมชนพาสุขมั่นคง นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 จัดอบรมให้กับสมาชิกในชุมชนพาสุขมั่นคง เทศบาลนครอุดรธานีพร้อมกับวิทยากร รวม 110 คน
    ชุมชนพาสุขมั่นคงเดิมเรียกว่า”ชุมชนผาสุก” มีผู้อยู่อาศัย 206 ครัวเรือน 1,017 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง และว่างงานฐานะยากไร้ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่รุนแรง ประชากรส่วนหนึ่งเป็นผู้เสพและค้ายาเสพติดเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับชุมชนในการสกัดกั้น ยับยั้งและยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ ไม่ให้หวนกลับมาในหมู่บ้านชุมชน เครือข่ายชุมชนพาสุขมั่นคงต้านยาเสพติด จึงจัดโครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนระหว่างวันที่ 17-19 ม.ค.เพื่อสร้างระบบให้ทุกคนในชุมชน เฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมความรู้ให้ประชาชนรู้จักคิด รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง และรู้จักใช้เวทีประชาคมในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนเพื่อให้เกิดพลังความร่วมมือ สร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ เพื่อให้ชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน

Loading...


Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ชุมชนพาสุขมั่นคง ร่วมสกัดกั้น เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.