Loading...

ฝึกอบรมความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

0

วิทยากรจิตอาสา 904 ฝึกอบรมความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 2/61


     ที่ ม.ราชภัฏอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานจัดกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ซึ่ง จ.อุดรธานี ได้รับการประสานจากกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานเลขานุการในพระองค์ ว่า ชุดวิทยากรจิตอาสา 904 ได้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการแล้ว เพื่อนำความรู้ไปขยายผล จ.อุดรธานี จึงจัดอบรมให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย กับข้าราชการและประชาชนจิตอาสาฯ จ.อุดรธานี

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชประสงค์ ที่จะสืบสาน ต่อยอดพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งแนวพระราชดำริต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน และการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และขยายผลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีหน่วยงาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทั่วประเทศรวมแล้วกว่า 4 ล้านคน และจากการที่มีจำนวนจิตอาสาที่เพิ่มมากขึ้นนี้เอง จึงจำเป็นต้องมีระบบการจัดการที่ขยายครอบคลุมที่ดี มีวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และมีผู้นำขบวนการที่มีขีดความสามารถ อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่จะทำให้โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Loading...

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ฝึกอบรมความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.