Loading...

อุดรธานีและหน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชน ที่ อ.ทุ่งฝน

0

อุดรธานี บูรณาการทุกภาคส่วน จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชน ที่ อ.ทุ่งฝน


ที่ รร.บ้านคำเจริญ ม.3 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประกอบพิธีปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมกล่าวเปิดโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 โครงการสร้างความสุข และรอยยิ้มให้ประชาชน จ.อุดรธานี จากนั้น ได้กล่าวพบปะ รับทราบปัญหาความต้องการ มอบทุนอุปการะเด็กยากไร้ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ขาดโอกาสและผู้ยากไร้ ,มอบพันธ์ปลา,มอบถุงยังชีพ แว่นตาผู้สูงอายุ

     จากนั้น ผวจ.อุดรธานี ได้นำประกอบพิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ( 2 ม.ค.2551 ) และเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล หน่วยแพทย์ พอ.สว.โดยมีประชาชนมารับบริการ ตรวจโรคทั่วไป 187 คน ,แพทย์แผนไทย 26 คน ,ทันตกรรม 44 คน พร้อมกันนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด รพ.สัตว์ มรภ.อุดรธานี ได้ร่วมอกหน่วยให้บริการตรวจรักษาสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ,รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ

Loading...


     นายธนสาร เจริญสุข นายอำเภอทุ่งฝน กล่าวว่าอ.ทุ่งฝน แบ่งเขตการปกครองเป็น 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน ประชากร 32,144 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร สำหรับปัญหาความต้องการในพื้นที่ เป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งผู้แทนชาวบ้าน ได้เสนอให้ อบจ.อุดรธานี ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านศรีสว่างหมู่ 7 –บ้านบุญมี ม.4 ต.ทุ่งใหญ่ ,ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ตริกคอนกรีต สายบ้านกุดค้า ต.ทุ่งฝน-บ้านโคกกลาง ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง และ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสมบูรณ์หมู่ 5ต.นาชุมแสง-บ้านนาสีนวล ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อุดรธานีและหน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชน ที่ อ.ทุ่งฝน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.