Loading...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ร่วมประชุมมอบนโยบายและเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

0

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ร่วมประชุมมอบนโยบายและเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ รร.อนุบาลอุดรธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ร่วมประชุมมอบนโยบายและเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการบ้านนัก วิทยาศาสตร์น้อย ที่ รร.อนุบาลอุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้ริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย ที่ได้รับแนวคิดมาจากประเทศเยอรมัน มีจังหวัดนำร่องครั้งแรก 12 จังหวัด ก่อนขยายผลไปทั่วประเทศ

Loading...

นายพยัคฆพล รอดชมภู ผอ.รร.อนุบาลอุดรธานี กล่าวว่า รร.อนุบาลอุดรธานี เป็นโรงเรียนนำร่องและได้รับเลือกให้ร่วมโครงการในเครือข่ายขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นครั้งแรกในปี 2554 ต่อมา สพฐ.มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมโครงการ และได้เข้ารับตราพระราชทานฯเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2558 และได้ดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สำหรับกิจกรรมในโครงการ มี 5 รูปแบบ คือ การทดลองตามใบกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ เสริมประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ ,โครงงานตามแนวบ้านนักวิทยาศาสตร์ ให้เด็กได้สืบค้น หาคำตอบ แก้ปัญหาได้ ,โครงการเทศกาลนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดฐานเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งรอบตัว ,กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมครอบครัวนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยจัดประชุมปฏิบัติการ อบรมผู้ปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดโครงการ และจัดค่ายปฐมวัยเพื่อลูกรัก ใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็นฐานการเรียนรู้ ส่งผลให้โรงเรียนเป็นศูนย์ต้นแบบในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้กับโรงเรียนที่สนใจ

จากนั้น นพ.ธีระเกียรติฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี การประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมครั้งนี้ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจ เช่น การจัดนิทรรศการ รายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผอ.วิทยาลียอาชีวศึกษาอุดรธานี ,การจัดนิทรรศการ รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร บิซซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี เอ็ดดูเคชั่น คอนซิล โดย ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา พาร์ทเนอร์ชิพ สคูล ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ผอ.วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ร่วมประชุมมอบนโยบายและเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.