Loading...

ม.ราชภัฏอุดรธานี จัดงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับชาติ

0

ม.ราชภัฏอุดรธานี จัดงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 “พัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 6-8 ธ.ค.นี้

 

Loading...

   ที่ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 17 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 “พัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ”  จัดโดย ม.ราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

 นายคมกริช  ชนะศรี  ประธาน ปขมท. กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการพัฒนางานประจำ รวมทั้งเป็นเวทีในการนำเสนอ เผยแพร่ผลงาน ทั้งงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก โดยจัดขึ้น 3 ครั้ง ครั้งแรก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ 6-8 ธ.ค.นี้ โดยมี การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและแบบโปสเตอร์,การประกวดผลงาน จำแนกตามลักษณะของการนำเสนอ 4 กลุ่ม คือ นวัตกรรม ,สิ่งประดิษฐ์ ,งานวิจัย และการพัฒนางานประจำ  นอกจากนี้ ยังมีการบรรยาย หัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ” , “การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนางานประจำ งานวิจัยและนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพ” และการศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ “วัฒนธรรม นวัตกรรม พื้นถิ่นอุดรธานี” เส้นทางทะเลบัวแดง พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง คำชะโนด ภูพระบาท วัดป่าภูก้อน และวิสาหกิจชุมชนทอผ้า บ.นาข่า

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ม.ราชภัฏอุดรธานี จัดงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับชาติ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.