Loading...

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ร่วมกับ อ.สร้างคอม เทศบาล ต.สร้างคอม ตั้งจุดสูบน้ำ ลงคลองไส้ไก่เข้าพื้นที่นาปรังช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

0

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ร่วมกับ อ.สร้างคอม เทศบาล ต.สร้างคอม ตั้งจุดสูบน้ำ ลงคลองไส้ไก่เข้าพื้นที่นาปรังช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง

ที่บริเวณจุดสูบน้ำท่าหินเอือด บ้านท่าเสียว ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม นายวีระพันธ์
ระนาท วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำ สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 3 นายติยรัตน์ ธูปวงศ์ นายอำเภอสร้างคอม และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการบรรเทาภัยแล้งบ้านท่าเสียวหมู่ 7,9 และ 13 ซึ่ง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 อุดรธานี ร่วมกับ อ.สร้างคอม และเทศบาล ต.สร้างคอม ร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎร โดยสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว 1 เครื่องสูบน้ำจากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อนกเป้า และเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว 2 เครื่องสูบน้ำจากลำห้วยหลวงที่ท่าหินเอือดและท่าอีด่าง สูบน้ำเข้าพื้นที่นาปรัง

Loading...

โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เขตชลประทาน ที่ให้เกษตรกรจับจองทำการเกษตร ในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมไม่สามารถทำประโยชน์ได้ เกษตรกร 3 หมู่บ้านจึงต้องทำนาปรังช่วงฤดูแล้งเป็นอาชีพหลัก และเนื่องจากที่นาสูงกว่าลำห้วยจึงไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ โดยหลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สนง.ฯ จะนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งให้และทดสอบระบบ พร้อมสนับสนุนน้ำมัน จุดละ 50 ลิตร จากนั้นให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำทั้ง 3 จุด บริหารจัดการกันเอง มีคนเฝ้าเครื่องสูบน้ำตลอด 24 ชม. เกษตรกรต้องออกค่าน้ำมันเพื่อใช้ในการสูบน้ำเอง ซึ่งถือเป็นกลไกในการฝึกให้เกษตรกรบริหารจัดการด้วยตนเอง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายวีระพันธ์ฯ กล่าวว่า โครงการสูบน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นการสนองนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ที่สั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อม เครื่องมือ อุปกรณ์ แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งการสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร เติมเต็มน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ ครั้งนี้ได้รับการประสานจากเทศบาล ต.สร้างคอม ให้มาสูบน้ำเข้าพื้นที่เกษตร 3 หมู่บ้าน 4,300 ไร่ มีครัวเรือนได้รับประโยชน์กว่า 300 ครัวเรือน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ร่วมกับ อ.สร้างคอม เทศบาล ต.สร้างคอม ตั้งจุดสูบน้ำ ลงคลองไส้ไก่เข้าพื้นที่นาปรังช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.