Loading...

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมงาน “วันดินโลก”)เฉลิมพระเกียรติ แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

0

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมงาน “วันดินโลก”)เฉลิมพระเกียรติ แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสร้างการตระหนักถึงสถานการณ์มลพิษทางดิน

ที่สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิด “กิจกรรมงานวันดินโลก” World Soil Day เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” และการอบรมพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน พร้อมกันนั้นได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่หมอดินอาสา ในพื้นที่ 6 อำเภอ จำนวน 759 ราย เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลหมอดินอาสา เกษตรกรดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่ชนะเลิศประกวดเขียนเรียงความ “วันดินโลก”

Loading...

นายสุทธิดล วงษ์จันฬา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายให้สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดจัดกิจกรรมงานวันดินโลก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหามลพิษทางดิน และเป็นสื่อกลางให้ทุกภาคส่วน เกิดการตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหามลพิษทางดิน ที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตร ความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์ ทั้งการทำอุตสาหกรรม การทำกิจกรรมทางการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูก การปล่อยของเสียจากชุมชนเมือง และการคมนาคมขนส่ง ทำให้สถานการณ์ของมลพิษทางดิน มีระดับความรุนแรงมากขึ้น และครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางขึ้น

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี จึงร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมวันดินโลก ขึ้น โดยหลังพิธีเปิด ผวจ.อุดรธานี ได้ขับรถไถนากลบปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยบำรุงดิน บริเวณแปลงปอเทือง ขับรถไถหว่านเมล็ดปลูกข้าวโพดบริเวณแปลงสาธิต เพื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐ สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และโยนอีเอ็มบอล เพื่อพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำ ให้มีคุณภาพดีขึ้น

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมงาน “วันดินโลก”)เฉลิมพระเกียรติ แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.