Loading...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรในโครงการด้วยรักและห่วงใย

0

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรในโครงการด้วยรักและห่วงใย

 

Loading...

         นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการด้วยรักและห่วงใย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมี นางศศิวิมล นพสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ,เขต 3 คณะครู อาจารย์ ที่ปฏิบัติงานโครงการเข้าร่วมอบรม

        โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนทั้ง 3 ประเภท คือ โรงเรียนด้วยรักและห่วงใย โรงเรียนพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (รวม 35 โรงเรียน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง สามารถนำเอาแนวพระราชดำริดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนรู้ถึงการประกอบอาชีพ และเมื่อเรียนจบแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งในการดำเนินการโครงการครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมแสดงนิทรรศการผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และกิจกรรมเสวนาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย โรงเรียนพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสู่ความยั่งยืน ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนด้วยรักและห่วงใย ที่เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เห็นผลชัดเจนเชิงประจักษ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมีนางศศิวิมล นพสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเล่าประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังด้วย

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรในโครงการด้วยรักและห่วงใย

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.