Loading...

รพ.ศูนย์อุดรธานี จัดเวทีประชาคม เรื่อง การขอใช้พื้นที่สวนสาธารณะหนองแด เพื่อสร้างโรงพยาบาล สาขา 1

0

รพ.ศูนย์อุดรธานี จัดเวทีประชาคม เรื่อง การขอใช้พื้นที่สวนสาธารณะหนองแด เพื่อสร้างโรงพยาบาล สาขา 1

ที่ รร.หนองสำโรงวิทยา นพ.ณรงค์ ธาดาเดช ผอ.รพ.ศูนย์อุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชาคม เรื่อง การขอใช้พื้นที่สวนสาธารณะหนองแด เพื่อสร้าง รพ.อุดรธานี สาขา 1 โดยมี ผู้บริหารโรงพยาบาลฯ , เทศบาลเมืองหนองสำโรง , สมาชิกสภาเทศบาล ,และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเวทีประชาคมฯ ซึ่ง รพ.ศูนย์อุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มองเห็นความจำเป็นในการสร้างโรงพยาบาล เพื่อขยายจุดให้บริการสำหรับประชาชน ให้ได้รับการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างครอบคลุม

Loading...

โดยรูปแบบการจัดบริการ ประกอบไปด้วย การตรวจรักษาโรคทั่วไป การดูแลภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น ,กายภาพบำบัด ,ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะหลังเฉียบพลัน ระยะเปลี่ยนผ่าน ,ดูแลโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดูแลต่อเนื่องระยะวาว รวมทั้งจัดบริการแพทย์แผนไทย ผลิตยาสมุนไพรใช้เอง ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ ซึ่ง รพ.ศูนย์อุดรธานี และกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญกับประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้รับข้อมูล มีความเข้าใจ และร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการใช้พื้นที่สวนสาธารณะหนองแด ประมาณ 13 ไร่ ก่อสร้าง รพ.อุดรธานี สาขา 1

ผ่านเวทีประชาคม โดยการจัดเวทีครั้งนี้ มีผู้นำชุมชน อสม.สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนภาคประชาชน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสวนสาธารณะหนองแด เข้าร่วมกว่า 200 คน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

รพ.ศูนย์อุดรธานี จัดเวทีประชาคม เรื่อง การขอใช้พื้นที่สวนสาธารณะหนองแด เพื่อสร้างโรงพยาบาล สาขา 1

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.