Loading...

สำนักงานสหกรณ์ จ.อุดรธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้พร้อมด้วยกรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ จาก สปป.ลาว

0

สำนักงานสหกรณ์ จ.อุดรธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้พร้อมด้วยกรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ จาก สปป.ลาว

นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์ จ.อุดรธานี ,นายพยอม สวัสดี สหกรณ์ จ.บึงกาฬ และนางกาญจนา วิจารณรงค์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์ จ.หนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์ จ.อุดรธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการสหกรณ์ใน จ.บึงกาฬ อุดรธานี และหนองคาย ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-2 พ.ย.2561 นำโดย ท่าน บุญเทียน วงไกสอน


รองหัวหน้าห้องการ กระทรวงกสิกรรมและป้าไม้ (รองปลัดกระทรวงฯ) ,ท่าน แววมะนี เทพพะวง
รองหัวหน้ากรม (รองอธิบดี) กรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ พร้อมคณะรวม 16 คน การศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิฮันส์ไซเดล แห่งสาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย

สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อนำไปประยุกต์การจัดตั้งสหกรณ์ใน สปป.ลาว ซึ่งเริ่มจัดตั้งสหกรณ์แล้ว ที่เมืองหงสา แขวงไซยะบุรี ภายใต้ MOU ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว ตามข้อตกลงคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร จะมีการจัดตั้งสหกรณ์นำร่องใน สปป.ลาว ทั้ง 3 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือที่เมืองหงสา ,ภาคกลางที่ เมืองทุละคม แขวงเวียงจันทน์ และภาคใต้ที่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแพร่ขยาย การใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชนบทและสังคมของ 2 ประเทศ ทำให้เกิดความ สัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว อันเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันตลอดมา

Loading...

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานสหกรณ์ จ.อุดรธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้พร้อมด้วยกรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ จาก สปป.ลาว

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.