Loading...

ศูนย์คุณธรรม กำหนดจัดสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.อุดรธานี ต้นปี 2562 เพื่อสร้างการรับรู้และแปลงแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 สู่การปฏิบัติ

0

ศูนย์คุณธรรม กำหนดจัดสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.อุดรธานี ต้นปี 2562 เพื่อสร้างการรับรู้และแปลงแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 สู่การปฏิบัติ

 

Loading...

         นางเกศินี  สวัสดี  วัฒนธรรม จ.อุดรธานี และ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม ร่วมกันเป็นประธานประชุมภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ประชาสังคมและภาคเอกชน หารือแนวทางความร่วมมือการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564 ) เพื่อชี้แจงความเป็นมาและกรอบแนวคิดการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

            รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม เป็นองค์กรมหาชน  ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ซึ่งมีบทบาทภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม เพื่อดำเนินกระบวนการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคม เมื่อวันที่ 14-15 มิ.ย.2561 ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ หน่วยงานทุกภาคส่วน จัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  สร้างคนดีสู่สังคม” เพื่อขยายผลและสร้างการรับรู้สู่การปฏิบัติ จึงกำหนดจัดสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.อุดรธานี ห้วงเดือน ก.พ.2562 เบื้องต้น กำหนดใช้ ม.ราชภัฎอุดรธานี เป็นสถานที่จัดงาน   

            ในการประชุมครั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม ได้ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรมการศาสนาและศูนย์คุณธรรม โดยดำเนินการ 4 ภาค ต้นปี 2562 ภาคเหนือจัดที่ จ.สุโขทัย ,ภาคอีสานที่ อุดรธานี ,ภาคกลางที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และภาคใต้ ที่ จ.นครศรีธรรมราช

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ศูนย์คุณธรรม กำหนดจัดสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.อุดรธานี ต้นปี 2562 เพื่อสร้างการรับรู้และแปลงแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 สู่การปฏิบัติ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.