Loading...

สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 สำนักงานปศุสัตว์ จ.อุดรธานี สำนักงานปศุสัตว์ อ.กุดจับ และภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2561

0

สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 สำนักงานปศุสัตว์ จ.อุดรธานี สำนักงานปศุสัตว์ อ.กุดจับ และภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2561

Loading...

         ที่ หอประชุมที่ว่าการ อ.กุดจับ นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมี นายธเนศ  ถวิลหวัง ปศุสัตว์ จ.อุดรธานี ,นายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่ อาสาปศุสัตว์ เจ้าของสัตว์เลี้ยง และภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมงาน

           ด้วยในวันที่ 28 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ในประเทศไทยได้มีหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก 6 หน่วยงาน ที่ผลัดเปลี่ยนกันจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล ,สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และกรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้สถานเสาวภา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ซึ่ง กรมปศุสัตว์ ได้ขอความร่วมมือ สำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมขึ้นในเดือน ส.ค.-ก.ย. เพื่อให้บริการประชาชนตามความเหมาะสม

            ภายในงาน มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี  การผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัข แมว โดยเน้นสัตว์ไม่มีเจ้าของและสัตว์ที่ด้อยโอกาส การจัดเวทีเสวนาบทบาทของภาคีเครือข่าย ในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ การให้คำปรึกษา การรักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น การจัดนิทรรศการ แจกแผ่นพับใบปลิว ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 สำนักงานปศุสัตว์ จ.อุดรธานี สำนักงานปศุสัตว์ อ.กุดจับ และภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2561

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.