Loading...

ส่วนทางด้าน เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมอบรมและฟื้นฟูเครือข่ายป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และในคน เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

0

ส่วนทางด้าน เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมอบรมและฟื้นฟูเครือข่ายป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และในคน เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

 

Loading...

         นายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมและฟื้นฟูเครือข่ายป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และในคน ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่ อสม. เครือข่ายป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 104 ชุมชน โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานปศุสัตว์ อ.เมือง ชมรมสัตวแพทย์ จ.อุดรธานี และสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี

           สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปีนี้ พบผู้เสียชีวิต จำนวน 16 ราย ( ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ย.2561 ) ถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องอาศัยเครือข่าย องค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไปพร้อมกันทั้งประเทศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2560-2563 ประกอบกับองค์การอนามัยโลก และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ได้กำหนดให้ วันที่ 28 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก  

       สำนักการสาธาณณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงจัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจับบังคับสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การจัดการเกี่ยวกับการเลี้ยงและปล่อยสุนัข ส่งผลให้เขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนสามารถเป็นเครือข่ายในการป้องกัน และทำให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ส่วนทางด้าน เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมอบรมและฟื้นฟูเครือข่ายป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และในคน เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.