Loading...

ผวจ.อุดรธานี นำส่วนราชการและประชาชน ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561

0

ผวจ.อุดรธานี นำส่วนราชการและประชาชน ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

Loading...

           ที่อ่างเก็บน้ำซำตมขาว ม.6 ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เนื่องในวันประมงแห่งชาติ โดยมี นายสุชาติ  ทอนมณี  นายอำเภอโนนสะอาด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธ์สัตว์น้ำ จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 อุดรธานี เป็นพันธ์ปลายี่สกเทศ และปลาตะเพียน จำนวน 5 แสนตัว

            นายไชยวัฒน์  รัตนดาดาษ  ประมง จ.อุดรธานี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้วันที่ 21 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ และยังเป็นวันสถาปนากรมประมง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 21 ก.ย.2469 ตั้งกรมรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ต่อมาเปลี่ยนเป็นกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงกำหนดให้มีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ และขอความร่วมมือชาวประมง ประชาชน งดจับสัตว์น้ำในวันนี้ พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม สร้างทัศนคติที่ดีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ

              สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2560 ตามที่ นายชาย ช่วยนา ราษฎร บ.ห้วยหมากหล่ำ ม.6 ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรฤดูแล้ง ซึ่งกรมชลประทาน ได้พิจารณาก่อสร้างทำนบดิน อ่างเก็บน้ำ อาคารทาระบายน้ำล้น อาคารท่อส่งน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำขนาดความจุอ่าง 204,100 ลบ.ม. ระบบส่งน้ำยาว 2,250 เมตร  เมื่อโครงการแล้วเสร็จ สามารถเก็บกักน้ำต้นทุนและส่งน้ำให้แก่ราษฎร บ.ห้วยหมากหล่ำ 70 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรมากกว่า 350 ไร่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ นำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ราษฎรโดยแท้

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ผวจ.อุดรธานี นำส่วนราชการและประชาชน ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.