Loading...

สำนักงานสหกรณ์ จ.อุดรธานี ร่วมกับหลายหน่วยยงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงใน จ.อุดรธานี

0

สำนักงานสหกรณ์ จ.อุดรธานี ร่วมกับหลายหน่วยยงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงใน จ.อุดรธานี

         สำนักงานสหกรณ์ จ.อุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. และตัวแทนจากสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงใน จ.อุดรธานี   ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงใน จ.อุดรธานี เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ จ.อุดรธานี  

Loading...

           นายดุสิต  ทองทา สหกรณ์ จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง เกิดจาก พอช. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้จัดทำโครงการบ้านมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย สร้างโอกาสการพัฒนาชุมชนแออัดทั่วประเทศ โดยใช้ระบบสหกรณ์ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งหลังจัดตั้งมาได้ระยะหนึ่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ศึกษาการดำเนินงานก็พบปัญหา ไม่สามารถเรียกเก็บค่าหุ้นจากสมาชิกได้ ไม่มีเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีของสหกรณ์ ระบบการรับจ่ายเงินขาดความรัดกุม ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์

            ซึ่งใน จ.อุดรธานี มีสหกรณ์เคหสถาน จำนวน 7 แห่ง กำลังประสบปัญหาดังกล่าว สำนักงานสหกรณ์ จ.อุดรธานี จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกต่อไป โดยเชิญบุคลากรจาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ,พอช. และตัวแทนจากสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงใน จ.อุดรธานี  ร่วมทำเวิร์คช็อพ วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน  กำหนดแนวทางแก้ไขและพัฒนาสหกรณ์สหกรณ์เคหสถานต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานสหกรณ์ จ.อุดรธานี ร่วมกับหลายหน่วยยงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงใน จ.อุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.