Loading...

อ.เพ็ญ เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชู 5 หมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม

0

อ.เพ็ญ เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชู 5 หมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม

 

Loading...

          นายชัชวาล ปทานนท์ นายอำเภอเพ็ญ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับอำเภอ  ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย ดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างเสน่ห์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในแอ่งเล็ก (หมู่บ้าน/ชุมชน) และการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐาน

             นายสุรชาติ ตันติปาลี พัฒนาการ อ.เพ็ญ กล่าว่า อ.เพ็ญ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว จำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาบุคด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน ใน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านจอมศรี หมู่ 1 บ้านจอมตาลเหนือ หมู่ 7 ต.จอมศรี ,บ้านยามกาใหญ่ หมู่ 2 ต.บ้านธาตุ ,บ้านสินเจริญหมู่ 6 ต.เตาไห และบ้านศรีสว่างวงศ์ หมู่ 15 ต.เพ็ญ

            สำหรับการจัดโครงการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว ของ อ.เพ็ญ ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อ.เพ็ญ เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชู 5 หมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.