Loading...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด จ.อุดรธานี

0

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด จ.อุดรธานี

 

Loading...

      นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองภายใต้โครงการ”พัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด”โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม

        องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก. ตระหนักถึงความสำคัญใน เรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะการพัฒนาเมืองควบคู่กับการลดก๊าซเรือนกระจก จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เมืองทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในขอบเขตการปกครอง แนวทางการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนให้เมืองตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อวิเคราะห์มาตรการต่างๆซึ่งสอดคล้องกับบริบทของเมือง โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทั้งทางเทคนิค และทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อช่วยให้เมืองสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อพัฒนาแนวทางในการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองต่อไป

 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด จ.อุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.