Loading...

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมคณะเดินทางปฏิบัติภารกิจ ที่โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

0

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมคณะเดินทางปฏิบัติภารกิจ ที่โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

 

Loading...

       นางเบญจวรรณ  สิทธิสารท ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมคณะ ได้เดินทางปฏิบัติภารกิจที่ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี โดยมี นางสุรดา ธรรมวินทร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ,นางเพียงใจ ภู่ม่วง ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.24 ,พันเอก นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.มทบ.24 ,พันเอกชิตพงศ์  ขวัญประชา ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม พันเอกหญิง ทรงสุดา ขวัญประชา  ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม และแม่บ้านหน่วยทหารในพื้นที่ จ.อุดรธานี ให้การต้อนรับ

 

            โดยคณะ ได้เยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ที่ อาคาร 1  รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จากนั้น ได้เปิดห้องสมุดมีชีวิต ที่ชั้น 5 อาคาร 1 ซึ่งเป็นโครงการที่สมาคมแม่บ้านทหารบก  และ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้ร่วมกันดำเนินการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ตลอดชีวิตของกำลังพล ภายในหน่วยทหาร ชุมชนทหาร และประชาชนในพื้นที่ จึงได้ปรับปรุงห้องสมุดเดิม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม

           จากนั้น ได้พบปะแม่บ้านกำลังพล และเป็นประธานเปิด โครงการตรวจสุขภาพแม่บ้านหน่วยทหารในพื้นที่ จ.อุดรธานี ตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบก ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพล ให้ดีขึ้น รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านทหารบก จ.อุดรธานี จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพ คัดกรองโรคให้แก่แม่บ้านกำลังพล และได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างพลัง สร้างความสัมพันธ์  ครอบครัวทหารเป็นสุข  โดย พันเอก ทวี สุดจิตร์  นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมการพลังงานทหาร  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมคณะเดินทางปฏิบัติภารกิจ ที่โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.