Loading...

จ.อุดรธานี ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 24 หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม ระดมความร่วมมือเพื่อเป็นหนึ่งเดียวพัฒนาคำชะโนดให้ยั่งยืน

0

จ.อุดรธานี ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 24 หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม  ระดมความร่วมมือเพื่อเป็นหนึ่งเดียวพัฒนาคำชะโนดให้ยั่งยืน

 

Loading...

          ที่ สโมสรนายทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคม มทบ.24 นายธนพล  จันทรนิมิ รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการ เพื่อการพัฒนาคำชะโนดที่ยั่งยืน รุ่นที่ 3  โดยมี พันเอกศุภชัย ศุภเมธี  รอง ผอ.กองอำนวยการรักษาความมั่นคง จ.อุดรธานี  และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ จ.อุดรธานี เข้าร่วมงาน

            นายวีระวัฒน์  วงษ์ศรีรักษา นายอำเภอบ้านดุง กล่าวว่า จ.อุดรธานี ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 24  และ อ.บ้านดุง ได้จัดการอบรมฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้สานสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะเสียสละเพื่อส่วนร่วม เกิดความรักสามัคคี นำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนา คำชะโนด ให้สงบสุข และเจริญอย่างยั่งยืน ซึ่งการอบรมรุ่นที่ 3 เป็นรุ่นสุดท้าย ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนประชาชนและผู้แทนกลุ่มผู้ค้า ในพื้นที่ 209 คน กิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้  การฝึกปฏิบัติ ร่วมกันสอดแทรกคุณธรรม ให้กับผู้เข้ารับการอบรม  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก คณะกรรมการบริหารคำชะโนด 281,610 บาท

            นายธนพลฯ รอง ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า การพัฒนาคำชะโนด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งศรัทธาของประชาชน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อยากเห็นทุกฝ่ายหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว พัฒนาคำชะโนดให้ยั่งยืน เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน เชื่อมโยงเกื้อกูลแหล่งท่องเที่ยวใน จ.อุดรธานี  ที่ทุกคนมาแล้วอยากมาอีกและเกิดความประทับใจ

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จ.อุดรธานี ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 24 หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม ระดมความร่วมมือเพื่อเป็นหนึ่งเดียวพัฒนาคำชะโนดให้ยั่งยืน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.