Loading...

สำนักงานเกษตร จ.อุดรธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุน โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

0

สำนักงานเกษตร จ.อุดรธานี  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุน โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

 

           นายณรงค์ จีนอ่ำ  ปลัด จ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขอรับเงินอุดหนุน โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ระหว่าง เกษตร จ.อุดรธานี ในฐานะผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร กับ ประธานคณะกรรมการระดับชุมชน จำนวน 195 ชุมชนๆละ 300,000 บาท รวม 58 ล้านบาท 

Loading...

            นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตร จ.อุดรธานี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้

            เป็นการวาง รากฐาน การพัฒนาด้านการเกษตรในระยะยาวตามหลักการ ทฤษฏี และแนวทางการทรงงาน ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานไว้ เพื่อพัฒนาต่อยอดเชิงรุก เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

          สำหรับการทำข้อตกลงในวันนี้ จะเห็นได้ว่าทุกโครงการ มุ่งหวังที่จะสร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน หลุดพ้นจากความยากจน โดยเฉพาะเรื่องหนี้สิน เรื่องราคาสินค้าด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับตลาดต่างประเทศ  โดยมีคู่แข่งมากมาย เกษตรกรจึงต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ หรือสินค้าที่ปลอดภัย ตลอดจนการผลิตเพื่อความอยู่รอด อุดหนุนเกื้อกูลกัน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนตามศาสตร์พระราชา ขอให้เกษตรกรนำงบประมาณไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละชุมชน เพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานเกษตร จ.อุดรธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุน โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.