Loading...

คณะทำงานเพื่อสนับสนุนคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

0

คณะทำงานเพื่อสนับสนุนคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการขับเคลื่อนการศึกษา

 

        เมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา  ที่ โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ.ขอนแก่น มีการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานเพื่อสนับสนุนคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Loading...

         กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง อ.กรอ.อศ. ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพต่อการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ ,คณะทำงานด้านพัฒนาข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา, ด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ , ด้านการพัฒนาครูและครูฝึกในสถานประกอบการ ,ด้านการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการ ,ด้านสถานศึกษานำร่องเพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพแบบทวิภาคี ,ด้านวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปัจจัยและความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อกำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ อ.กรอ.อศ.

         สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เช่น กรอบการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ,หน้าที่ของคณะทำงานด้านต่างๆ ,แผนงานโครงการ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ,ในส่วนของแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนา อ.กรอ.อศ.เดือนละครั้ง ,การจัดทำแผนพัฒนาเชิงระบบ พัฒนาครู พัฒนาหลักสูตร ,การจัดการความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ,การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

คณะทำงานเพื่อสนับสนุนคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.