Loading...

โรงเรียนเทศบาล2 จัดกิจกรรม ฝึกซ้อมการหนีไฟจากอาคาร ประจำปีการศึกษา2559

0

โรงเรียนเทศบาล2  จัดกิจกรรม ฝึกซ้อมการหนีไฟจากอาคาร ประจำปีการศึกษา2559

Loading...

ที่โรงเรียนเทศบาล2 มุขมนตรี นายสุพจน์ วงศ์ใหญ่ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธาน เปิดกิจกรรม ฝึกซ้อมการหนีไฟจากอาคาร ประจำปีการศึกษา 2559 นายกฤษดา โสภา ผอ.รร.เทศบาล2 มุขมนตรี กล่าวว่า ในปัจจุบันสถิติการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเกิดเหตุการณ์แต่ละครั้ง มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถประเมิณค่าเสียหายได้ โรงเรียนได้ตระหนักเห็นความสำคัญในการดูแลป้องกันการเกิดอัคคีภัย อีกทั้งเป็นการให้นักเรียนได้มีความรู้และทักษะในการหนีไฟจากอาคารสูงได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางโรงเรียน โดยมีคณะครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,475 คน เริ่มจากการ อบรมภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ รวมไปถึง การฝึกปฏิบัติการโดยสมมุติเหตุการณ์ การเกิดเพลิงไหม้ภายในโรงเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและ บรรเทา สาธารณะภัย เทศบาลนครอุดรธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

 

image1

image2

image3

image4

image5

image6

image7

Loading...

Comments are closed.

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.