Loading...

ผวจ.อุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามถามไถ่ทุกข์สุขของประชาชน ผ่านการมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ อ.สร้างคอม

0

ผวจ.อุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามถามไถ่ทุกข์สุขของประชาชน ผ่านการมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ อ.สร้างคอม

 

Loading...

            นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ.อุดรธานี โดยมี นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอสร้างคอม ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย

        อ.สร้างคอม แบ่งเขตการปกครองเป็น 6 ตำบล 53 หมู่บ้าน ประชากร 28,957 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และประมงน้ำจืด มีแหล่งน้ำสำคัญคืออ่างน้ำพาน เป็นทั้งแหล่งน้ำและแหล่งท่องเที่ยวของ อ.สร้างคอม โดยมี จิตอาสา 2,163 คน มีการออกปฏิบัติงานสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ทั้งทำความสะอาด สาธารณภัย การป้องกันภัยและอื่นๆอย่างต่อเนื่อง มีทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบล 6 ทีม ปัญหาความต้องการของประชาชน 5 ลำดับแรกจากเวทีนี้ คือ ถนน ปัญหาการเกษตร น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ไฟฟ้าไม่ทั่วถึง และการคมนาคมติดต่อสื่อสาร ซึ่งจากปัญหาทั้งหมด 193 ปัญหา อำเภอได้ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข 57 ปัญหา ,โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ลงทะเบียน 6,482 คน และมีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ ใน 28 หมู่บ้าน  

            นายวัฒนาฯ กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมยามถามข่าว รับทราบผลการดำเนินงานสำคัญ ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมเน้นย้ำข้าราชการทุกคนมีบทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ความสุขของประชาชน ของให้ทุกภาคส่วน มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ผวจ.อุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามถามไถ่ทุกข์สุขของประชาชน ผ่านการมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ อ.สร้างคอม

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.