Loading...

จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ภายใต้คำขวัญ มหกรรมเมืองสมุนไพรสบายดี กินดี อยู่ดี 4.0 ระหว่างวันที่ 11-15 ก.ค.นี้

0

สำนักงานสาธารณสุข จ.อุดรธานี ร่วมกับ หอการค้า จ.อุดรธานี จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ภายใต้คำขวัญ มหกรรมเมืองสมุนไพรสบายดี กินดี อยู่ดี 4.0 ระหว่างวันที่ 11-15 ก.ค.นี้

 

Loading...

          นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ตามที่รัฐบาลมีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมขยายเมืองสมุนไพร เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับภูมิภาคอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเศรษฐกิจชุมชน

             นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี กล่าวว่า จ.อุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จ.อุดรธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปี 2561 งบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยในงานมีกิจกรรมหลัก เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดพืชสมุนไพร เพื่อเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรในราคายุติธรรม  

              กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 11-15 ก.ค.นี้ ที่ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี  ภายในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าสมุนไพรแปรรูปกว่า 60 ร้านค้า ,การให้คำปรึกษา ความรู้ที่จำเป็นของสมุนไพร ,การจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานด้านสมุนไพร จาก ม.ราชภัฏอุดรธานี ชุมชนต้นแบบ และ โรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ จ.อุดรธานี

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ภายใต้คำขวัญ มหกรรมเมืองสมุนไพรสบายดี กินดี อยู่ดี 4.0 ระหว่างวันที่ 11-15 ก.ค.นี้

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.