Loading...

สำนักงานเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี อบรมแกนนำ 20 อำเภอ เตรียมความพร้อมประชาชนรองรับสังคมผู้สูงอายุ

0

สำนักงานเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี อบรมแกนนำ 20 อำเภอ เตรียมความพร้อมประชาชนรองรับสังคมผู้สูงอายุ เน้นย้ำสร้างผู้สูงอายุสุขภาพดี จิตใจร่าเริง พึ่งพาตนเองได้

              นายสิธิชัย  จินดาหลวง  รอง ผวจ.อุดรธานี เปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี รุ่นที่ 3 โดยมี คณะกรรมการเหล่ากาชาด และประชาชนกลุ่มเป้าหมายจาก อ.กู่แก้ว วังสามหมอ ศรีธาตุ กุมภวาปี ประจักษ์ศิลปาคม เข้าร่วมกิจกรรม

Loading...

             นางศิรินาถ จันทรนิมิ  รองนายกเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี กล่าวว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2548 โดยมีประชากร 60 ปี ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าในปี 2567 จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในส่วนของ จ.อุดรธานี มีประชากรผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 13.45 จึงต้องเตรียมความพร้อมประชาชน เพื่อให้ก้าวสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี ได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างวินัยการออม การหารายได้ให้เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตในวัยเกษียณ การดูแลสุขภาพกายใจ การรับประทานอาหาร ออกกำลังกายที่เหมาะสม ทราบถึงสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นจิตอาสานำความรู้ไปช่วยเหลือบุคคลในชุมชน โดยมีเป้าหมายจัดอบรมให้แกนนำใน 20 อำเภอ รวม4 รุ่น ในระหว่างวันที่ 2-17 ก.ค.นี้ เพื่อเติมเต็มความรู้ความเข้าใจ ทั้งภาคปฏิบัติและวิชาการ ให้กับประชาชน และเป็นแกนนำไปขยายผล รอรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

             

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี อบรมแกนนำ 20 อำเภอ เตรียมความพร้อมประชาชนรองรับสังคมผู้สูงอายุ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.