Loading...

อบจ.อุดรธานี ติวเข้ม อสม. เพื่อสร้างเครือข่ายขยายผลป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ นำร่องรองรับการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดใน 20 อำเภอ

0

อบจ.อุดรธานี ติวเข้ม อสม. เพื่อสร้างเครือข่ายขยายผลป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในพื้นที่  นำร่องรองรับการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดใน 20 อำเภอ

             นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  หรือ  อสม.เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ จ.อุดรธานี ผู้เข้ารับการอบรมเป็น อสม.ในพื้นที่เขต อ.เมือง รวม 496 คน โดยมี วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและปศุสัตว์จังหวัดมาให้ความรู้  ,นิทรรศการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยสาธารณสุข อ.เมือง  การรณรงค์ฉีดวัคซีนฟรีโดยปศุสัตว์ จ.อุดรธานี

Loading...

            นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย และสนองนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทงการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2560-2563 ดังนั้น อบจ.อุดรธานี ร่วมกับ จ.อุดรธานี สำนักงานปศุสัตว์ จ.อุดรธานี และสำนักงานสาธารณสุข จ.อุดรธานี จึงจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับ อสม. ให้เป็นอาสาปศุสัตว์ นำร่อง อ.เมืองและ อ.เพ็ญ ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในพื้นที่

          และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 ก.ค.2561 สำนักงานปศุสัตว์ จ.อุดรธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้กำหนดจัดกิจกรรมฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมันฟรีแก่สุนัขและแมว ณ สำนักงานปศุสัตว์ จ.อุดรธานี ในวันที่ 3 ก.ค. ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.  โดยเปิดรับลงทะเบียนสัตว์ในเวลา 08.30-12.00 น. จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 042-223766 ในวันเวลาราชการ

 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อบจ.อุดรธานี ติวเข้ม อสม. เพื่อสร้างเครือข่ายขยายผลป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ นำร่องรองรับการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดใน 20 อำเภอ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.