Loading...

สำนักงานศึกษาธิการ จ.อุดรธานี จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

0

สำนักงานศึกษาธิการ จ.อุดรธานี จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์ฯ อย่างถูกต้อง

 

           นายธนพล จันทรนิมิ รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการ “ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมคามประพฤตินักเรียนนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ” โดยมี เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาจาก มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถานศึกษาภาครัฐ เอกชน และ กศน. เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย. จำนวน 78 คน

Loading...


          การอบรมครั้งนี้เพื่อรองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการสนับสนุนส่งเสริมศูนย์เสมารักษ์ สำนักศึกษาธิการจังหวัด ที่จำเป็นต้องมีการพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยกรอบกิจกรรมของหลักสูตร มีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ จากการประเมินตามหลักเกณฑ์ พบว่า เนื้อหา ระยะเวลา วิธีการฝึกอบรม และหลักสูตร ตรงตามความต้องการ ที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง อยู่ในระดับดีมาก และจากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมพบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ จะสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ ไปใช้ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาของตนเองและสามารถปฏิบัติร่วมกับเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีได้ต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานศึกษาธิการ จ.อุดรธานี จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.