Loading...

ผวจ.อุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามถามไถ่ ประชาชน ผ่านการประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่ อ.เพ็ญ

0

ผวจ.อุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามถามไถ่ ประชาชน ผ่านการประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่ อ.เพ็ญ

 

      นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามถามไถ่ทุกข์สุขประชาชน ในพื้นที่ อ.เพ็ญ โดยมี นายชัชวาล ปทานนท์ นายอำเภอเพ็ญ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมประชุม ซึ่ง ในส่วนของการจัดเวทีไทยนิยมยั่งยืน อ.เพ็ญ ดำเนินการครบแล้ว 3 เวทีในทุกตำบล และเวทีที่ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการเสนอ  1,065 ปัญหา โดยปัญหา 5 อันดับ แรก คือ ถนน ไฟฟ้า น้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตร และการฝึกอาชีพ

Loading...

         นายวัฒนาฯ กล่าวว่า จ.อุดรธานี ได้จัดทำกลยุทธ์ ที่นำสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างความเข้าใจแก่ผู้นำท้องถิ่น ภายใต้กรอบนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ในขณะที่เวทีไทยนิยมยั่งยืน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา โดยรัฐเป็นคนสนับสนุนงบประมาณตามความต้องการของพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เช่น  การ MOU ส่งผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยแก่โรงพยาบาล ตลาดร่มเขียว ตลาดประชารัฐ  ตลาดต้องชม ตลาดโมเดิร์นเทรด ให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิต แก่ผู้บริโภคโดยตรง ในขณะที่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐบาลได้เปิดทะเบียนรอบใหม่ โดยคณะกรรมการหมู่บ้านจะเป็นผู้สำรวจข้อมูลพื้นที่เอง เพื่อคัดกรองไม่ให้ตกหล่น พร้อมขยายวงเงินจากเดิม 200 เป็น 300 บาท และ 300 เป็น 500 บาท และประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผวจ.อุดรธานี ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ เรื่องการแต่งกายจิตอาสา ขอให้ใส่เฉพาะกรณีรับเสด็จและปฏิบัติงานจิตอาสาตามที่ส่วนราชการจัด และป้ายในการทำกิจกรรม ต้องเป็นป้ายพระราชทานเท่านั้น

                จากนั้น  นายวัฒนาฯ ผวจ.อุดรธานี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและดูงานโครงการที่มีผลการปฏิบัติโดดเด่น โครงการนวัตกรรมไข่ไก่ไอโอดีน เพื่อแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืน และ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.นาพู่ ต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกของ จ.อุดรธานี

         นายอำนวย อินทรธิราช นายก อบต.นาพู่ กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.นาพู่ เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ส.ค.2559 เป็นแห่งแรกของจังหวัด ภายใต้การสนับสนุนผลักดันจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุดรธานี และได้นำแนวนโยบายกรมกิจการผู้สูงอายุ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน มีนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ 408 คน จบหลักสูตรไปแล้ว 273 คน เปิดทำการเรียนการสอนเดือนละ 2 ครั้ง ภายใต้คำขวัญประจำโรงเรียน คือ ตุ้มโฮม ฮักแพง แข็งแรง สุขขี ขีวีมีคุณค่า เน้นความสุขและเสียงหัวเราะ ผนวกกับการให้ความรู้ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ทักษะอาชีพเมื่อเข้าสู่สังคม และการมีจิตอาสา ถือเป็นโมเดลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยในจังหวัดและทั่วประเทศ 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ผวจ.อุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามถามไถ่ ประชาชน ผ่านการประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่ อ.เพ็ญ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.