Loading...

ชาวอุดรธานี รวมพลังสร้างฝายประชารัฐ น้อมนำแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

0

ชาวอุดรธานี รวมพลังสร้างฝายประชารัฐ น้อมนำแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

        ป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้า ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างฝายประชารัฐ จ.อุดรธานี ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุดรธานี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้น โดยมี หน่วยงาน และประชาชน ทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรม

Loading...

         นายชัยวัฒน์  ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) กล่าวว่า โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาเป็นกรอบแนวทางในการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ เพื่อชะลอการไหลของน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่า เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ลดความรุนแรง การชะล้าง พังทลายของดิน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ธรรมชาติ

          นายวัฒนาฯ ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า คำว่า ประชารัฐ เป็นการประสานพลังทุกส่วนของ ประชา กับ ทุกส่วนของ รัฐ เพื่อพัฒนาสังคมทุกระดับ โครงการสร้างฝายประชารัฐ จ.อุดรธานี จึงเป็นการรวมใจ รวมพลังของภาคประชาชน และภาครัฐ ในการฟื้นฟูต้นน้ำลำธาร ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร เป็นแนวทางสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่งยั่งยืน

 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ชาวอุดรธานี รวมพลังสร้างฝายประชารัฐ น้อมนำแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.