Loading...

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 จัดโครงการเสริมศักยภาพวิทยากร ครูต้นแบบ เพื่อทบทวนความรู้

0

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 จัดโครงการเสริมศักยภาพวิทยากร ครูต้นแบบ เพื่อทบทวนความรู้ และจัดทำแผนการเรียนการสอนไปถ่ายทอดในพื้นที่ของตนเอง

            นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร เสริมศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จ.อุดรธานี รุ่นที่ 1 โดยกลุ่มเป้าหมาย เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เขต 2 รวม 500 คน

Loading...

            นายพิสุทธิ์ ภู่เงิน ผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 กล่าวว่า สำนักงาน ปปส.มีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ปี 2558-2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการพัฒนาสื่อทั้งหนังสือนิทาน ชุดอ่านอุ่นรัก ,สื่อการเล่น ชุดเล่นล้อมรัก เพื่อสนับสนุนให้กับครูผู้สอน ครูผู้ดูแลเด็ก นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กปฐมวัย รวมทั้งมีการฝึกอบรมครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 สำนักงาน ปปส.ได้พัฒนาชุดสื่อต้นแบบ เพื่อพัฒนาทักษะสมองให้กับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี ซึ่งสามารถส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านต่างๆให้กับเด็กได้ สำหรับการอบรมครั้งนี้เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันจัดทำแผนการเรียนการสอน สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับครูในพื้นที่ของตนได้ อีกทั้งเป็นการประเมินผลชุดสื่อต้นแบบ เพื่อนำไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 จัดโครงการเสริมศักยภาพวิทยากร ครูต้นแบบ เพื่อทบทวนความรู้

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.