Loading...

สำนักงานศึกษาธิการ จ.อุดรธานี จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2560

0

สำนักงานศึกษาธิการ จ.อุดรธานี จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย  ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย  ประจำปี 2560

     นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี  ประกอบพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มอบให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในพื้นที่ จ.อุดรธานี รวม 58 คน

Loading...

        นายประกอบ  จันทรทิพย์  ศึกษาธิการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาน  ประจำปี 2560  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค.2560  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราไปยังผู้ที่ได้รับพระราชทานแต่ละจังหวัด โดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน สำนักงานศึกษาธิการ จ.อุดรธานี จึงจัดให้มีพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ และยังความปลาบปลื้มยินดีแก่ผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานศึกษาธิการ จ.อุดรธานี จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2560

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.