Loading...

ท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุดรธานี จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอัตลักษณ์

0

ท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุดรธานี จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอัตลักษณ์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันการลงทุนสินค้าและบริการของ จ.อุดรธานี

Loading...

 

             นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ บนเส้นทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันการลงทุนสินค้าและบริการของ จ.อุดรธานี และจังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี รวมถึงบุคลากรจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุดรธานี เข้าร่วมโครงการ

           นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุดรธานี กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจและสังคม “คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทยวิถีพอเพียง” ซึ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวิถีพอเพียง แม้ว่าจะไม่สามารถทดแทนการท่องเที่ยวกระแสหลักได้ แต่จะเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวทางเลือกหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน หากได้รับการพัฒนาอย่างถูกทิศทาง โดยอยู่หลักของความยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง จะนำไปสู่ผลในเชิงบวกหลายประการ เช่น ทำให้ชุมชนเกิดศักดิ์ศรี คงความเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ชุมชน เกิดความหวงแหนในทรัพยากรชุมชน ตลอดจนช่วยส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้ง 20 อำเภอของ จ.อุดรธานี ให้เป็นที่รู้จัก ต่อยอดในการส่งเสริม และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุดรธานี จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอัตลักษณ์

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.