Loading...

วันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ และ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

0

ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวอุดรธานี บูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหรณ์จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่  และ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

         ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีการผลิตข้าว การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต  

Loading...

         กิจกรรมในงาน มีการจัดนิทรรศการ ,การถ่ายทอดความรู้ จากนักวิชาการ วิทยากร ใน 4 ฐาน ความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตข้าว  เช่น จุดเรียนรู้ด้านเครื่องจักรกล  เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว ,จุดเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและกลุ่มบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน , จุดเรียนรู้ด้านบัญชีและเศรษฐกิจพอเพียง ,ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์,การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ ,การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตผ้าย้อมคราม  กลุ่ม 9101 และกิจกรรมเชื่อมโยงการผลิตของกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ต.บ้านแดง ดอนกลอย และ นาทราย  พร้อมกันนี้ บุตรหลานกลุ่มนาแปลงใหญ่ และกลุมผ้าย้อมคราม อ.พิบูลย์รักษ์ ยังสวมชุดผ้าย้อมคราม แสดงฟ้อนรำ วัฒนธรรมอีสานสร้างความบันเทิงแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย

            และที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.18 บ.วังหน้าผา ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตร โดยมี เกษตรกรจาก อ.กุมภวาปี เข้าร่วมงานกว่า 200 ราย

            นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตร จ.อุดรธานี กล่าวว่า ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร การดำเนินงานในวันนี้เป็นการดำเนินงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ตามหลักคิด “เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง” ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น สินค้าได้มาตรฐาน เกิดความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งมีฐานถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 5 ฐาน คือ เศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำบัญชีครัวเรือน ,การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก ,การเพาะเลี้ยงปลา ,การลดต้นทุนการผลิตข้าว การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การทำ MOU กับ รพ.กุมภวาปี ,การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอองค์ความรู้ การบริการแก่เกษตรกร จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนด้วย

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

วันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ และ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.