Loading...

ผวจ.อุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ เยี่ยม พร้อมมอบนโยบาย ติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ อ.กุดจับ

0

ผวจ.อุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ เยี่ยม พร้อมมอบนโยบาย ติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ อ.กุดจับ

           ที่ เทศบาล ต.กุดจับ อ.กุดจับ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมยามถามไถ่ รับทราบปัญหาอุปสรรค ชื่นชมผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.กุดจับ เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างให้กับอำเภออื่น โดยมีนายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ ส่วนราชการ สถานศึกษาในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้น คณะ ได้เดินทางไปพบปะ มอบนโยบายแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่หอประชุมที่ว่าการ อ.กุดจับ 

Loading...

           อ.กุดจับ ประกอบด้วย 8 ตำบล 90 หมู่บ้าน 7 เทศบาล 4 องค์การบริหารส่วนตำบล ประชากร 55,613 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่ง อ.กุดจับ ได้จัดเวทีโครงการไทยนิยมยั่งยืนแล้ว 3 ครั้ง โดยปัญหาหลัก 5 อันดับแรก คือ ยาเสพติด โครงสร้างพื้นฐาน การระบายน้ำ ขุดลอก ,ถนน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

            นายวัฒนาฯ ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า การเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ มาเพื่อเยี่ยมยามถามไถ่ทุกข์สุขของส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นท้องที่ รับทราบข้อมูลพื้นที่ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาที่พื้นที่ต้องการ พร้อมฝากผู้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงโอทอป นาแปลงใหญ่ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเสริมรายได้แก่ประชากร ส่วนในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ต้องขอให้ 3 รั้ว ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา คือ โรงเรียน ตำรวจ สาธารณสุข จับมือกันให้แน่น เข้มแข็ง เดินไปด้วยกัน ปัญหายาเสพติดก็จะเบาบางลง

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ผวจ.อุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ เยี่ยม พร้อมมอบนโยบาย ติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ อ.กุดจับ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.