Loading...

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จัดพิธีรับใบรายงานผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 23

0

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จัดพิธีรับใบรายงานผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 23

Loading...

         นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีรับใบรายงานผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 23 จำนวน 119 คน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ แก่บุคคลากรและผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีนายอิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 8 ,น.ส.จิราพร วรวงศ์ ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี คณาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตก่อนเข้าสู่วิชาชีพ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 4-17 พ.ค.นี้ เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ทักษะที่จำเป็น มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ก่อนเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล

           นายวัฒนาฯ ผวจ.อุดรธานี ได้กล่าวชื่นชมผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 119 คน ที่ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจกระทั่งสำเร็จการศึกษา ถือเป็นเมล็ดผลแห่งความภาคภูมิใจ ที่จะแสดงศักยภาพและยืนยันว่า วิทยาลัยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ขอให้นำความรู้ไปพัฒนาประเทศชาติ ต่อยอดพัฒนาชีวิต หน้าที่การงานให้ประสบผลสำเร็จ หลังจากนี้ มีหลายปัจจัยที่ต้องเรียนรู้ ทั้งการรักษาเวลา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะการเรียนรู้เพียง 4 ปี ในวิทยาลัย ไม่ได้บ่งบอกว่า เราจะสำเร็จทุกเรื่อง ต้องใช้โอกาสและเวลา พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เมื่อนั้นความสำเร็จก็จะตามมา

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จัดพิธีรับใบรายงานผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 23

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.