Loading...

จังหวัดอุดรธานีจัดการแข่งขันกีฬาพลเรือน ตำรวจ ทหาร เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ครั้งที่34 ประจำปี2561

0

จังหวัดอุดรธานีจัดการแข่งขันกีฬาพลเรือน ตำรวจ ทหาร เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน  ครั้งที่34 ประจำปี2561

 

Loading...

ที่สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา พตท. พลเรือน ตำรวจ ทหาร  ครั้งที่34 ประจำปี2561 ซึ่งปีนี้ ข้าราชการฝ่ายตำรวจ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

  พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ในนามประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกล่าวว่า การแข่งขันกีฬา พตท. พลเรือน ตำรวจ ทหาร  จังหวัดอุดรธานี ได้มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 ซึ่งส่วนราชการโดย ข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีภาระกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดกัน ได้ตกลงที่จะใช้เวลาว่างทำการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี เสริมสร้างความสัมพันธือันดีระหว่างหน่วยงาน โดยแบ่งทีมแข่งขันออกเป็น3ทีม คือ ทีม พลเรือน ทีม ตำรวจ และทีมทหาร จัดให้มีการแข่งขัน6ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง บิลเลียด สนุกเกอร์ กอล์ฟ และกีฬาพื้นบ้าน  ซึ่งไฮไลท์ของงานอยู่ที่การแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีมรวม ข้าราชการทหาร ตำรวจ พบกับ ทีมพลเรือน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน 

      ต่อกันที่การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการเสนอตัว สมัครเข้าร่วมโครงการจัดตั้งเมืองกีฬา Sports City  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่1 โดยมีนายวิรชน ประดับศรี ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี , นายรชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุดรธานี , ดร. ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม

 เนื่องจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จะดำเนินการคัดเลือกเมืองต้นแบบ ในการจัดตั้งเมืองกีฬา Sports City  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา กีฬาแห่งชาติฉบับที่6ยุทธศาสตร์ที่4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ  โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกเมืองกีฬาแบ่งออกเป็น4ส่วนดังนี้ คือ1.การส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย กล่าวคือ จังหวัดนั้นๆ ต้องมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่หันมาเล่นกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วัน วันละ30นาที  2.การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ก็คือ จังหวัดต้องมีนโยบายและแนวทางการพัฒนากีฬาในภาพรวมจนได้รับผลงานในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง 3.การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ คือ จังหวัดจะต้องมีนโยบายและแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และ4.การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว เช่นการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา ภายในจังหวัดมีสถานที่ให้บริการการเล่นกีฬาออกกำลังกาย เป็นต้น  ซึ่งในที่ประชุมจะได้รวบรวมข้อมูล เพื่อยื่นเสนอนโยบาย ของจังหวัด ต่อกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จังหวัดอุดรธานีจัดการแข่งขันกีฬาพลเรือน ตำรวจ ทหาร เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ครั้งที่34 ประจำปี2561

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.