Loading...

จ.อุดรธานี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ประจำเดือน เม.ย.2561

0

จ.อุดรธานี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ประจำเดือน เม.ย.2561

 

Loading...

         นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำองค์กรเอกชน ประจำเดือน เม.ย.2561 โดยก่อนประชุม มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2561 |มอบโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2561 ,มอบเกียรติบัตรนักกีฬาวิ่ง 31 ขา ที่คว้าแชมป์ระดับประเทศ , มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับอำเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

            จากนั้น เป็นการประชุมตามวาระต่างๆ เช่น การเเสด็จตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จ.อุดรธานี ของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ,การประชุมคณะกรรมการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ,การดำเนินโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลังบ้านอุ่นรัก ,การนำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำเพื่อการเพาะปลูก,การสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ,รายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ ,ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน เอ็มโอยู โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เป็นต้น

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จ.อุดรธานี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ประจำเดือน เม.ย.2561

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.