Loading...

ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวสวนมะม่วงเงินล้าน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางสายมะม่วงของ อ.หนองวัวซอ

0

สำนักงานเกษตร จ.อุดรธานี จัดกิจกรรมปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวสวนมะม่วงเงินล้าน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางสายมะม่วงของ อ.หนองวัวซอ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพ

Loading...

           ที่ ศาลาอเนกประประสงค์ เทศบาล ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 4 จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นสองน่องท่องเที่ยวสวนมะม่วงล้าน โดยมี นายวิมล สุระเสน นายอำเภอหนองวัวซอ ชมรมนักปั่นเพื่อสุขภาพ อ.หนองวัวซอ และชมรมนักปั่นเพื่อสุขภาพจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คัน

 

            นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตร จ.อุดรธานี กล่าวว่า อ.หนองวัวซอ มีพื้นที่ปลูกมะม่วงเพื่อการค้าประมาณ 5,839 ไร่ ซึ่งมากที่สุดใน จ.อุดรธานี ในปี 2561 ได้ผลผลิต 2,697 ตัน เฉลี่ย 1,250 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณส่งออกมะม่วงสดไปจำหน่ายต่างประเทศ 270 ตัน คิดเป็นร้อยละ 10 มูลค่าการส่งออก 60 ล้านบาท การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เส้นทางสายมะม่วงของอำเภอหนองวัวซอ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพชาวสวนมะม่วง ให้มีการพัฒนาระบบการผลิต-แปรรูป และจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมการออกกำลังกาย พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกชมรมนักปั่นเพื่อสุขภาพของกรมส่งเสริมการเกษตร ชมรมนักปั่นเพื่อสุขภาพอำเภอหนองวัวซอ และชมรมนักปั่นเพื่อสุขภาพจังหวัดอุดรธานี

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวสวนมะม่วงเงินล้าน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางสายมะม่วงของ อ.หนองวัวซอ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.