Loading...

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำหรับผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.อุดรธานี เข้าร่วมอบรม

Loading...

 

         โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและหัวหน้าหัวหน้าหน่วยงานฯ มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมายระเบียบหลักเกณฑ์ใหม่ๆที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง การเบิกจ่ายเงิน และการพัสดุ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับทราบแนวทางการจัดหาพัสดุและการบริหารพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน สอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 19-20 มี.ค.นี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 322 คน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.