Loading...

อบจ.อุดรธานี จัดงานปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบประกาศนียบัตรและแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนสังกัด อบจ.อุดรธานี

0

อบจ.อุดรธานี จัดงานปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบประกาศนียบัตรและแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนสังกัด อบจ.อุดรธานี 

  นายวิเชียร  ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตร และแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสังกัด อบจ.อุดรธานี  ซึ่งพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตลอดจนชุมชน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอย่างเต็มความสามารถ

Loading...

 นายวิเชียรฯ กล่าวว่า การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ดังนั้น การจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมวันนี้เพื่อสร้างความรัก ความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน เป็นการประกาศเกียรติคุณผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อสร้างการยอมรับจากชุมชนในด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุดรธานี โดยผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุดรธานี ทั้ง 8 โรงเรียน ที่จบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนคณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมแสดงความยินดี 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อบจ.อุดรธานี จัดงานปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบประกาศนียบัตรและแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนสังกัด อบจ.อุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.