Loading...

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.อุดรธานี ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 5

0

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.อุดรธานี ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 5 เพื่อบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

          นายธนพล  จันทรนิมิ รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ.อุดรธานี  รุ่นที่ 5  สนองนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยนำผู้ต้องสงสัยที่ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะและสมัครใจเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตรฐานใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข พักค้างที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.อุดรธานี ที่ 1 จำนวน 12 วัน โดยคณะวิทยากรจะใช้ห้วงเวลาดังกล่าวปรับความเข้าใจ  ปรับความคิด ปรับพฤติกรรมและฝึกอาชีพเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เข้าค่าย ซึ่ง ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.อุดรธานี ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุข จ.อุดรธานี จัดอบรมรุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 5-16 มี.ค.กลุ่มเป้าหมาย 100 คน

Loading...

            นายธนพลฯ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของชาติที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ สำหรับสถานการณ์ใน จ.อุดรธานี ที่น่าเป็นห่วง คือ พบสถิติการแพร่ระบาดในเด็ก เยาวชน สูงขึ้น และอยู่ในกลุ่มคนที่อายุน้อยลงกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวเมืองหรือเขตชุมชนหนาแน่น ขอให้ผู้เข้าอบรม เข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ ปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถลด ละ เลิก การใช้ยาเสพติดได้ จงใช้สติ มีเหตุผล แก้ปัญหาในทางที่ถูกต้อง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หรือทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ฝากไว้ว่าทุกคนเท่ และดี ได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.อุดรธานี ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 5

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.