Loading...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจและมอบนโยบายชุดปฏิบัติการโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลของ จ.อุดรธานี

0

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจและมอบนโยบายชุดปฏิบัติการโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลของ จ.อุดรธานี

            ที่ ศาลาประชาคม บ.บ่อโคลน ม.9 ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี พลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จ.อุดรธานี โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องที่ และประชาชน ให้การต้อนรับ ซึ่ง จ.อุดรธานี ดำเนินการจัดเวทีประชาคมไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบล “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” หว้งแรกระหว่างวันที่ 21-28 ก.พ.2561 แล้ว 156 ตำบล 554 หมู่บ้าน/ชุมชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 63,418 คน โดย อ.เมืองอุดรธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ และแต่งตั้งทีมฯระดับตำบล /ชุมชน 30 ทีม แบ่งเป็นระดับตำบล 20 ทีม ,ระดับชุมชน 10 ทีม รวมคณะ ทำงาน 459 คน สำหรับการจัดเวทีฯ ที่ บ.บ่อโคลน ม.9 เป็นการลงพื้นที่หมู่บ้านที่ 9 ของ ต.กุดสระ

Loading...

             พล.ต.ธัญญาฯ กล่าวว่า โครงการไทยนิยมยั่งยืนเป็นโครงการเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญและต้องการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ภายใต้กรอบการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน 10 เรื่อง  ประกอบด้วย สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง , คนไทยไม่ทิ้งกัน , ชุมชนอยู่ดีมีสุข , วิถีไทยวิถีพอเพียง , รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย , รู้กลไกการบริหารราชการ , รู้จักประชาธิปไตยไทยนิยม , รู้เท่าทันเทคโนโลยี , ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน ด้วยการบูรณาการการขับเคลื่อนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่  โดยชุดปฏิบัติฯจะรวบรวบปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความยากจน การสร้างความสามัคคีปรองดอง ประมวลผลนำเสนอรัฐบาล เพื่อให้การแก้ปัญหาตรงจุดตรงความต้องการ และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริง

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจและมอบนโยบายชุดปฏิบัติการโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลของ จ.อุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.